Katalóg internetových stránok
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Dopravu máte ZADARMO
Novinky
27.01.2021
Zmeny v našom E-shope
V posledných dňoch sme pristúpili k úprave nášho e-shopu. Po rôznych Vašich otázkach k cenám sme pristúpili k zmenám maloobchodných cien na veľkoobcho... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Blog
Ako zabezpečiť očistu organizmu a zároveň doplniť výživné látky
Očista organizmu je dôležitá od dávnych čias. Dopĺňať dostatok kvalitných živín prináša doba, ktorú žijeme. čítať celé
Vitamíny proti vírusom, ale jeden proti covidu zásadný
Počas sezóny vírusov sa spravidla dopujeme vitamínmi. Samotná lekárska odborná verejnosť nás povzbudzuje v samotnom dopovaní, ale zároveň jedným dycho... čítať celé
Záhada zdravého, chutného chudnutia odhalená. Poznáš ju?
V dnešnej dobe množstvo odborníkov na chudnutie konštatuje, že sa blížime do doby, kedy bojovať s obezitou bude viac ako polovica Európanov. Slovensko... čítať celé
Zobraziť všetky články
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1 Definícia

1.1      V týchto Obchodných podmienkach:

1.1.1    „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy lrprodukty.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

1.1.2    „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3    „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4    „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6    Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7    „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, resp. služby/alebo zmenou množstva vybraného tovaru, resp. služby;

1.1.8    „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9    „Prevádzkovateľ“ znamená pán Ing. Monika Benedeková, IČO: 44 343 272, s miestom podnikania Dolné Obdokovce 150;

1.1.10   „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.11   „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.12   „Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

1.1.13   „Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.14   „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2 Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1     Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítká s označením „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

2.2     Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“.

2.3     Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4     Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačítko „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

2.5.    Minimálna hodnota objednávky je 65 €, v prvom balíku tlačené materiáli o LR produktoch v hodnote 3,9  € (spolu min. cena 69 €), bez poštovného poplatku

2.6.     Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.7.    Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovou správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

2.8.    Prevádzkovateľ spracuje užívateľove údaje vo formulári spoločnosti LR Health & Beauty (ďalej LR) a následne užívateľ bezplatnou odpoveďou „ÁNO“ na sms spoločnosti LR súhlasí s obchodnými podmienky spoločnosti a riadi sa obchodnými podmienkami pre LR PARTNERA

3 OBCHODNÉ PODMIENKY PRE LR PARTNERA

Úvodné ustanovenia

3.1. Táto Zmluva o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára ako nepomenovaný kontrakt v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Pokiaľ je v tejto Zmluve uvedený LR partner, myslí sa tým aj Tímový LR partner, pokiaľ nie je špecificky uvedené inak.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť LR je oprávnená Marketingový plán jednostranne v primeranej miere meniť. Zmena Marketingového plánu bude ostatným
zmluvným stranám oznámená prostredníctvom webových stránok LR. Ak niektorá zmluvná strana so zmenou Marketingového plánu nebude súhlasiť, je táto zmluvná strana oprávnená Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba predstavuje jeden mesiac a plynie odo dňa oznámenia podľa predchádzajúcej vety.
3.3. V prípade, že je účastníkom tejto Zmluvy aj Tímový LR partner, uplatnia sa práva a povinnosti LR partnera podľa Zmluvy spoločne a nerozdielne na LR partnera a Tímového LR partnera.

Predmet Zmluvy

3.4. Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca medzi spoločnosťou LR a LR partnerom, v zmysle ktorej bude LR partner nakupovať od spoločnosti LR produkty značky
LR a tieto produkty podľa svojej voľby samostatne užívať alebo ich vo forme osobného predaja predávať ďalej konečným zákazníkom, a tiež úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán.

3.5. LR partner je povinný po uzatvorení tejto Zmluvy odobrať „Štartovací set“ zložený z produktov LR podľa vlastného výberu a aktuálnej ponuky (ďalej len „Štartovací set“), inak táto Zmluva zaniká v súlade s článkom 10.1. nižšie.

Forma spolupráce

3.6. Oprávnenie pre LR partnera na nákup produktov značky LR od spoločnosti LR vzniká ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

3.7. LR partner nakupuje a predáva produkty značky LR pod svojim menom a na svoj účet. LR partner nie je v pracovnoprávnom ani obdobnom pomere ku spoločnosti LR
a ani nesmie taký dojem vzbudzovať. LR partner nevystupuje ani neobchoduje ako zamestnanec spoločnosti LR ani ako osoba akokoľvek splnomocnená či poverená zo
strany spoločnosti LR. Zmluvná spolupráca so spoločnosťou LR nezakladá obchodné zastúpenie v zmysle § 652 a nasl. Obchodného zákonníka ani inú formu zastúpenia
a LR partner nesmie taký dojem vzbudzovať.

3.8. LR partner je povinný sám si zaistiť príslušné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, pokiaľ je takéto oprávnenie vyžadované právnymi predpismi, a sám plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho z tejto činnosti vyplývajú, vrátane povinností vyplývajúcich najmä z daňových a živnostenských predpisov. LR partner sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať spoločnosť LR o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa oprávnenia na podnikanie a daňovej registrácie.

3.9. LR partner sa zaväzuje samostatne sa zoznamovať s prípadnými zmenami Marketingového plánu či iných dokumentov (ktoré budú zverejnené prostredníctvom webových stránok LR www.lr-slovak.com).

Záväzný spôsob predaja a prezentácia produktov LR

3.10. Predaj produktov značky LR sa vykonáva výlučne v priamom predaji a konečnému zákazníkovi. Nie je povolené vykonávať predaj produktov značky LR na miestach, kam má verejnosť bežný prístup, napr. v predajniach či prevádzkach, na trhoch, v stánkoch, na výstavách, veľtrhoch, rôznych prehliadkach a podobne, ani na takých miestach produkty vystavovať za účelom predaja, s prípadným uvedením cien produktov.

3.11. LR partner je oprávnený používať pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy iba oficiálne marketingové a predajné materiály spoločnosti LR. LR partner sa zaväzuje uskutočňovať o značke LR, spoločnostiach zo skupiny LR, o produktoch LR a spôsoboch ich predaja iba také vyhlásenia, ktoré sú v súlade s oficiálnymi publikáciami a marketingovými materiálmi spoločnosti LR.

3.12. Všetky internetové aktivity LR partnerov sa riadia pravidlami Internetovej smernice, ktorá je LR partnerom k dispozícii v internej sekcii fi remných webových stránok www.lr-slovak.com pod kategóriou „Materiály ku stiahnutiu“.

3.13.. LR partner sa zaväzuje neoslovovať (a to ani prostredníctvom iných osôb) iných LR partnerov alebo s nimi uzatvárať zmluvy či sprostredkovať uzatvorenie zmlúv, za účelom toho, aby títo iní LR partneri nadviazali spoluprácu (v akejkoľvek forme) s inou fyzickou či právnickou osobou, ktorá by bola vo vzťahu ku spoločnosti LR v konkurenčnom postavení, najmä s osobou, ktorá by mala rovnaký alebo obdobný predmet podnikania či spôsob predaja ako spoločnosť LR.

Započítanie a postúpenie

3.14. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spoločnosť LR je oprávnená započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči LR partnerovi, splatné aj nesplatné, proti akejkoľvek pohľadávke LR partnera voči spoločnosti LR, splatnej aj nesplatnej.

3.15. LR partner nie je oprávnený postúpiť pohľadávku voči spoločnosti LR alebo jej časť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LR.

Sponzorská línia a finančné odmeňovanie

3.16. LR partner berie na vedomie, že zmena tzv. sponzorskej línie počas trvania tohto záväzkového zmluvného vzťahu nie je možná. Manželia môžu pracovať samostatne s tým, že musí mať každý z nich vlastnú spísanú zmluvu o spolupráci a vlastný odobratý Štartovací set. Jeden z manželov musí byť registrovaný v prvej línii manžela/manželky alebo Sponzora, ktorý manžela/manželku pôvodne nasponzoroval. Dodržanie sponzorskej línie je zásadou distribučného systému LR a slúži na ochranu všetkých LR partnerov. Zámena sponzorskej línie nie je možná ani v prípadoch, kedy súčasný LR partner zamení sponzorskú líniu tým spôsobom, že bude pracovať pod iným Sponzorom na cudzie meno a táto skutočnosť bude
zrejmá z aktivity jeho obratov a z dochádzky na semináre. Táto aktivita môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany spoločnosti LR. Nedodržanie vyššie popísaných podmienok môže taktiež viesť k vylúčeniu LR partnera a ukončeniu zmluvného vzťahu s LR. LR si vyhradzuje právo na schválenie Zmluvy či žiadosti o akúkoľvek zmenu jeho štruktúry LR partnerov.

3.17. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zásady pre finančné odmeňovanie za činnosť vykonávanú LR partnermi a Sponzormi podľa tejto Zmluvy sú uvedené
v Marketingovom pláne. Nárok (podmienka) LR partnera na vyplácanie skupinových bonusov zo sprostredkovaných obratov jeho LR partnerov podľa marketingového
plánu vzniká iba vtedy, pokiaľ ich riadne zaškolil a vykonáva ich priebežnú podporu. Dodatočnou podmienkou pre vyplácanie bonusov na vlastný obrat a obrat skupiny
podľa marketingového plánu je za ukončený kalendárny mesiac dosiahnutie vlastného obratu vo výške min. 100 BH v danom mesiaci, za ktorý má byť bonus vyplatený. Vyplatenie bonusu na vlastný obrat a bonusu z obratu skupiny je tiež podmienené účasťou na štartovacom seminári LR

Poplatky

3.18. V prípade odberu produktov LR prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb bude v prípade opätovného odoslania balíka spoločnosti LR (napr. v prípade jeho neprevzatia zo strany LR partnera) LR partnerovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške 3,80 EUR vrátane DPH

Udelenie oprávnenia na vyhotovovanie faktúr

3.19 LR partner, platiteľ DPH, týmto v súlade s § 72 ods. 4 zák. č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) udeľuje spoločnosti LR oprávnenie na vyhotovovanie faktúr za poskytované služby podľa Zmluvy a Marketingového plánu. LR partner berie na vedomie, že podľa § 72 ods. 5 Zákona o DPH zodpovedá za správnosť údajov na faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia, a to aj, ak je faktúra vyhotovená spoločnosťou LR. LR partner sa zaväzuje, že príjme všetky faktúry vyhotovené spoločnosťou LR v súlade s týmto ustanovením, ak faktúry takto vyhotovené spoločnosťou LR budú spĺňať všetky náležitosti v zmysle Zákona o DPH. Spoločnosť LR je povinná vyhotoviť faktúru (so splatnosťou 15 dní od vyhotovenia) do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby, pokiaľ k prijatiu platby došlo pred dodaním
tovaru alebo služby.

3.20. LR partner, ktorý nie je platiteľ DPH, týmto udeľuje spoločnosti LR oprávnenie na vyhotovovanie faktúr za poskytované služby podľa Zmluvy a Marketingového plánu. Spoločnosť LR je povinná vyhotoviť faktúru (so splatnosťou 15 dní od vyhotovenia) do 15 dní odo dňa vzniku nároku na odmenu LR partnera podľa Zmluvy a Marketingového plánu. Pre vylúčenie pochybností, pod pojmom „faktúra“ pre účely tohto bodu 1.2 sa nerozumie „faktúra“ v zmysle Zákona o DPH.

3.21. Spoločnosť LR ako aj LR partner súhlasia s tým, že faktúry budú vyhotovované v elektronickej podobe podľa § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH.

Zpracovanie osobných údajov

3.20. LR a LR Partner v rámci obchodného vzťahu spracovávajú čiastkové osobné údaje, najmä na základe systémov poskytovaných spoločnosťou LR a údajov
zhromaždených spoločnosťou LR, prípadne LR partnerom, o iných LR partneroch. Preto sú LR a LR partner za ochranu osobných údajov spoločne zodpovední. Záväzky spoločného spracovania údajov sú rozdelené nasledovne:
LR partner je zodpovedný (i) za zhromažďovanie údajov o objednávke od koncového zákazníka a za ich použitie pre priebeh objednávky rovnako ako (ii) za zhromažďovanie údajov o ním sprostredkovanom LR partnerovi a za ich použitie výhradne pre predajné účely, najmä k starostlivosti o jemu pridelenému LR partnerovi. LR je zodpovedná za poskytovanie systémov používaných na centrálne spracovanie údajov. S týmito systémami LR spracováva údaje LR partnera pre priebeh objednávok, výpočet provízií a kvalifikačných stupňov LR partnera ako aj pre predajné účely. Spoločnosť LR poskytuje LR partnerovi pre neho relevantné údaje o LR partnerovi. Za zdieľanie informácií a poskytovanie informácií príslušným LR partnerom zodpovedá výhradne LR. LR Partner pritom na požiadanie primerane
podporuje LR. LR Partner sa zaväzuje dodržiavať všetky zmluvné a / alebo zákonné predpisy na ochranu údajov. LR Partner sa zaväzuje, že bezodkladne predloží LR prípadné úradné otázky.

Spôsoby ukončenia Zmluvy

3.21. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká za týchto podmienok: (i) pokiaľ LR partner neodoberie Štartovací set
v lehote 30 dní od podpisu tejto Zmluvy LR partnerom a spoločnosťou LR, zaniká táto Zmluva uplynutím uvedenej 30 dňovej lehoty, (v období nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov nie je možné túto osobu zaregistrovať sponzormi z iných štruktúr), alebo (ii) pokiaľ LR partner neodoberie od spoločnosti LR v priebehu 12 kalendárnych po sebe nasledujúcich mesiacov produkty LR, ktoré sú bodovo ohodnotené, zaniká táto Zmluva uplynutím uvedenej 12 mesačnej lehoty.

3.22. Všetky zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodov, a to s výpovednou dobou v dĺžke 1 mesiaca.

3.23. V prípade ukončenia tejto Zmluvy stráca LR partner  právo na využitie prípadných zliav, výhod, či programov poskytovaných spoločnosťou LR, ktoré LR partner ku dňu ukončenia tejto Zmluvy nevyužil.

Záverečné ustanovenia

3.24. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej podpísania všetkými zúčastnenými stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej a súhlasia s jej znením. Na dôkaz vyššie uvedeného zmluvné strany pripájajú svoje podpisy.

3.25. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa riadi právom Slovenskej republiky.

 4 Užívateľský účet

4.1    Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

4.2    Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

4.3    Identifikačné údaje Uživateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorú Uživatele učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

4.4    Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkaldu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

4.5    Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovou adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Uživateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 30 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 30 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

5 Informácie pre Spotrebiteľa

5.1    Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a to do doby potvrdenia sms spoločnosti LR.

5.2    Po potvrdení sms sa riadi Obchodnými podmienkami pre LR partnera

5.3    Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailové adresy info@vmbenedek.sk .

6 Ochrana osobných údajov

6.1    Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2    Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.lrprodukty.sk/Ochrana-sukromia-a6_0.htm.

7 Prehlásenia Prevádzkovateľa

7.1    Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

7.2    Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

7.3    Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

7.4    Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii Kontakty..

8 Záverečné ustanovenia

8.1    Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.2    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

8.3    Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

8.4    Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

9 Rozhodné právo

Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  1. Orgány dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24

Štátna veterinárna a potravinová správa.

RVPS Nitra, Akademická 1651/1A, 949 01 Nitra-Chrenová, tel.: 037/653 62 02

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Štefaniková 58

949 63 Nitra

tel.č.

037/6524 501, 6560411

e-mail

nr.sekretariat@uvzsr.sk

 

11 Účinnosť

Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa      januára 2021

Novinky z nášho blogu

Ako zabezpečiť očistu organizmu a zároveň doplniť výživné látky
Ako zabezpečiť očistu organizmu a zároveň doplniť výživné látky
Očista organizmu je dôležitá od dávnych čias. Dopĺňať dostatok kvalitných živín prináša doba, ktorú žijeme. čítať celé
Vitamíny proti vírusom, ale jeden proti covidu zásadný
Vitamíny proti vírusom, ale jeden proti covidu zásadný
Počas sezóny vírusov sa spravidla dopujeme vitamínmi. Samotná lekárska odborná verejnosť nás povzbudzuje v samotnom dopovaní, ale zároveň jedným dycho... čítať celé
Záhada zdravého, chutného chudnutia odhalená. Poznáš ju?
Záhada zdravého, chutného chudnutia odhalená. Poznáš ju?
V dnešnej dobe množstvo odborníkov na chudnutie konštatuje, že sa blížime do doby, kedy bojovať s obezitou bude viac ako polovica Európanov. Slovensko... čítať celé
Odpovede na otázky Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus od LR Health & Beauty
Odpovede na otázky Aloe Vera Drinking Gél Immune Plus od LR Health & Beauty
Imunita, skloňované slovo v každom ročnom období. Snáď najintenzívnejšie používané počas sychravých jesenných dní, dlhých a vlhkých jesenných prípadne... čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

V prípade, že máte nejaké otázky alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na nás prostredníctvom on-line chatu alebo prostredníctvom iných dostupných komunikačných kanálov.

Ďakujeme a tešíme sa na Váš nákup.

Spolupráca s nami
  • Zaujímate sa LR produkty a ich nakupovanie pre seba a rodinu s cca. 30% zľavou? (85% súčastných manažérov LR tak začínalo)
  • Dokážete odporučiť ďalej produkty ďalej len preto, že ste spokojný? Aké Jednoduché odporúčaním produktov medzi známymi sa dá podhodlne prilepšiť 100-300 € mesačne. 
  • Očakávate od života viac? Potrebujete k tomu čas a peniaze? Budovanie tímu (organizácie, firmy ...) s možnosťou získania pasívneho príjmu aj niekoľko tisíc eur mesačne? 

Pozrite sa do sekcie Spolupráca s nami alebo našu stránku LR Health & Beauty / Nezávislí LR partneri Manželia Benedekovci

 
Kontakty
Logo
V&M manželia Benedekovci/nezávislý LR partneri
Ing. Vladimír BENEDEK
Ing. Vladimír BENEDEK
all right reserved 2020 manželia Benedekovci
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Web site directory